tr Türkçe
tr Türkçe

Kişisel Verilerin Korunması

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mavi Hospıtal Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.mavihospital.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hastanemizin sunmakta olduğu sağlık hizmetleri sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayat, biyometrik veri, genetik veri” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

• Randevu oluşturma, hasta kabul, kayıt ve ilgili bölüme yönlendirme işlemlerinin yapılabilmesi,
• Hastalık tanı, muayene, teşhis ve tedavi gibi hastanemiz tarafından sunulmakta olan tüm sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi,
• Kimlik tespiti, doğrulanması ile olası suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenebilmesi,
• Hizmetlerimiz ile ilgili anlaşmalı kurumlara provizyon, faturalandırma, ödeme ve mutabakat süreçlerinin yürütülebilmesi,
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, SGK Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilebilmesi,
• Hastanemizin iç işleyişinin planlanması, yönetilmesi; hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analizler yapılması; risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, • Hizmet öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
• Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hasta/hasta yakını memnuniyetinin ölçülebilmesi, deneyim ve taleplerin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
• Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla iletişime geçilebilmesi,
• İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik/randevu gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,
• Olası hukuki ihtilaflarda tüm tıbbi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi,

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

• Hastanemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
• Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
• İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının/ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyeleri, yakınları, refakatçileri, vekili veya kanuni temsilcisi ile izin verilen diğer üçüncü kişiler,
• Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalar, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketleri veya anlaşmalı kurum ve kuruluşlar,
• İş sürekliliğinin sağlanabilmesi için anlaşmalı diğer sağlık kuruluşları, doktor ve sağlık personelleri ile laboratuvarlar,

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hastanemiz birimlerine beyan ettiğiniz bilgiler veya doldurduğunuz formlar ile web site üzerinden bilgi girişi yapmanız suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6/3 maddesinde belirtilen “koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmesi” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.mavihospital.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Kethüda Mahallesi 374. Sokak No:2 Akhisar Manisa” adresine yazılı olarak veya “ozelakhisarteshistedavi@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize “Kethüda Mahallesi 374. Sokak No:2 Akhisar Manisa” veya şirketimize ait “ozelakhisarteshistedavi@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz. 

Başvurunuzda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.
 

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
 7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “mavihospital.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ile iş ilişkisi kurulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş başvuru sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

●     İş başvuru ve mülakat süreçlerinin yürütülebilmesi,

●     Hedeflenen pozisyona uygunluğun değerlendirilebilmesi,

●     Başvuru ve işe alım süreci hakkında bilgilendirmede bulunmak, gerektiğinde yeniden görüşme yapmak, iş teklifini iletmek gibi saiklerle şahsınız ile iletişime geçilebilmesi,

●     İşe yerleştirme ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, gerekli bilgilerin özlük dosyasına aktarılabilmesi,

●     İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilebilmesi,

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş veya şirkete aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, insan kaynakları personel temin portalları üzerinden şirketimize başvuru yapmak üzere gerçekleştirilen bilgi girişleri ile fiziki iş başvuru formuna bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.mavihospital.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Kethüda Mahallesi 374. Sokak No:2 Akhisar Manisa” adresine yazılı olarak veya “ozelakhisarteshistedavi@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 2 sayfa ve 5 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “mavihospital.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ortak alanları ve mağazalarımızda işlenen “fiziksel mekan güvenliği” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ile kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.mavihospital.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Kethüda Mahallesi 374. Sokak No:2 Akhisar Manisa” adresine yazılı olarak veya “ozelakhisarteshistedavi@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.